Bộ sản phẩm E5

Showing all 9 results

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E5

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E5G

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E5G ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E5

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E5G

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E5G ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền 2 thiết bị
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc chuông E5

Bộ công tắc chuông E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc chuông
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E5

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E5G

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E5G ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E5

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E5G

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E5G ELEO bao gồm:
+ 01 công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít