Bộ sản phẩm E6

Showing all 5 results

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E6

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E6 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E6

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E6 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc chuông E6

Bộ công tắc chuông E6 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc chuông
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E6

Bộ công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều E6 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc đôi 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E6

Bộ công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều E6 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc đơn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít