Shop

Showing 1–12 of 41 results

Bộ cảm biến âm thanh E1

Bộ cảm biến âm thanh E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Cảm biến âm thanh
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ cảm biến cơ thể người và thời gian trễ E1

Bộ cảm biến cơ thể người và thời gian trễ E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Cảm biến cơ thể người
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ chiết áp đèn E1

Bộ chiết áp đèn E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Chiết áp đèn
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ chiết áp quạt E1

Bộ chiết áp quạt E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Chiết áp quạt
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E1

Bộ công tắc ba E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc ba 1 chiều hoặc 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E4

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E4 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E5

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E6

Bộ công tắc ba 1 chiều / 2 chiều E6 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc ba 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bình nước nóng 20A

Bộ công tắc bình nước nóng 20A E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc bình nước nóng 20A
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bình nước nóng 45A

Bộ công tắc bình nước nóng 45A E1 ELEO bao gồm:
+ 01 Hạt công tắc bình nước nóng 45A
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E4

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E4 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E5

Bộ công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều E5 ELEO bao gồm:
+ 01 Công tắc bốn 1 chiều / 2 chiều
+ 01 Mặt viền
+ 01 Khung xương kim loại
+ 02 Bộ ốc vít